Adatvédelmi és cookie irányelv

www.kartyaplaza.hu

1. Bevezető

(i) A www.kartyaplaza.hu weboldalt (a továbbiakban: „Kártyapláza.hu”) az Ecostudio Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1063 Budapest, Szív utca 61., cégjegyzékszáma: 01-09-207911 vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában, adószáma: 25314764-2-42 – a továbbiakban. „Ecostudio” vagy „Adatkezelő”) üzemelteti.

(ii) Ecostudio a Kártyapláza.hu üzemeltetése során az alábbi adatvédelmi, adatkezelési elvek és szabályok betartásával folytatja tevékenységét. A jelen szabályzat összeállításakor Ecostudio különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit („Infotv.”), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvényt, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit.

(iii) A jelen tájékoztatás közzétételének célja az, hogy a Kártyapláza.hu oldalon elérhető valamennyi szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: „Felhasználó”) számára - bármiféle megkülönböztetés nélkül – biztosítva legyen személyes adatainak védelme, továbbá a személyes adataihoz fűződő egyéb alapvető jogainak tiszteletben tartása az adatkezelés egész tartama alatt.

(iv) Ecostudio a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.

2. Fogalommeghatározások

Ecostudio a jelen tájékoztatóban - a tájékoztató rendelkezéseinek könnyebb értelmezhetősége, továbbá a jogszabályoknak való megfelelés ellenőrizhetősége érdekében - az Infotv. 3. §-ában meghatározott fogalmakat használja az alábbiak szerint:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy – (vagy a jelen tájékoztató vonatkozásában: Felhasználó);

személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - különösen a Felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja - a jelen tájékoztató alkalmazásában az Ecostudio;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel/felhasználóval, az Ecostudio-val vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. Ecostudio adatkezelésének jogalapja

3.1 Ecostudio a Felhasználók személyes adatainak kezelése során az alábbi alapelvek betartásával jár el.

3.1.1 Ecostudio személyes adatot csak akkor kezel, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

3.1.2 Ecostudio az Infotv. felhatalmazása alapján akkor is jogosult adatkezelésre, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése (i) jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az Ecostudio, avagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3.2 Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

3.3 A 16. életévét betöltött kiskorú érintett/Felhasználó hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

3.4 Az Infotv. 6. § (5) bekezdésében biztosított jogosultságával élve Ecostudio abban az esetben, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) a saját maga vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4. Az adatkezelés célhoz kötöttsége és egyéb alapelvei

4.1 Az Infotv. 4. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik az adatkezelés célhoz kötöttségéről, ebben a vonatkozásban Ecosudio (i) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, (ii) adatkezelése, annak minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

4.2 Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.

4.3 Ecostudio folyamatosan gondoskodik a Felhasználók adatainak kezelése során az adatok pontosságáról, teljességéről és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségéről, valamint arról, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5. Adatkezelés a Kártyapláza.hu oldalon elérhető szolgáltatások igénybevételekor

A Felhasználó a Kártyapláza.hu oldalon igénybe vehető szolgáltatások megrendelésekor, vásárláskor, az oldalon történő regisztráció során személyes adatok körébe tartozó adatokat bocsáthat Ecostudio rendelkezésére, annak érdekében, hogy Ecostudio a vállalt szolgáltatásokat határidőben, szerződésszerűen teljesíteni tudja, illetve eleget tegyen a Felhasználó megrendeléseinek. Ezen adatfelvétel az alábbiak szerint történik:

5.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím, megvásárolt termékek.

5.2 Az érintettek köre: a Kártypláza.hu oldalon regisztrált valamennyi Felhasználó, nem regisztrált vásárló.

5.3 Az adatgyűjtés célja: Ecostudio egyrészről (i) a Kártyapláza.hu oldalon elérhető termékek megvásárlásának biztosításához és az oldalon elérhető egyéb szolgáltatások igénybevételéhez, valamint az ezekre irányuló szerződések létrehozásához, tartalmuk meghatározásához, módosításához, teljesítésének figyelemmel kíséréséhez szükséges kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a nyújtott szolgáltatások ellenértékének számlázásához, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából; másrészről (ii) az érintettek külön hozzájárulása esetén az adatkezelés célja továbbá, hogy Ecostudio közvetlen üzletszerzés vagy reklám céljából a későbbiekben az érintettek részére az általuk megadott elérhetőségeken kapcsolatfelvételt kezdeményezzen vagy reklámot küldjön.

5.4 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal, kivéve a számviteli bizonylatokhoz kapcsolódó adatokat, ez esetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év az adatmegőrzési idő.

5.5 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Ecostudio munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.6 A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

5.6.1  Felhasználó az alábbi adatok módosítását korlátozás nélkül kezdeményezheti: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.

5.6.2 A Felhasználó a személyes adatok törlését, vagy módosítását (i) postai úton a 1063 Budapest, Szív u. 61. címen, (ii) e-mail útján pedig az [email protected] e-mail címen kezdeményezheti.

5.7 Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai: Kártyapláza.hu oldalon az Impresszum oldalon található. Harmadik személy további szolgáltatásait kizárólag a számlázáshoz veszi igénybe bizonyos esetekben a Számlázz.hu-tól.

5.8 Az Ecostudio, mint adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-109370/2016

5.9 Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) 13/A. § (3) bekezdése alapján.

6. A kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés alapelvei és részletes szabályai

6.1 Ecostudio az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből, azaz a Kártyapláza.hu oldalon megrendelt termék szállítására létrejött szerződés alapján a Felhasználó által teljesítendő ellenérték számlázása céljából kezeli az adott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, számlázási címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, valamint a megrendelt termékek értékét.

6.2 Ecostudio a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat is, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Ecostudio az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

6.3 Ecostudio a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezel.

6.4 Ecostudio a kezelt adatokat külön felszólítás nélkül törli a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejöttének elmaradása eseténAz adatokat töröli továbbá minden más esetben akkor is, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

6.5 A hivatkozott jogforrások alapján valamennyi szolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Ecostudio ezen kötelezettségének azzal tesz eleget, hogy a Kártyapláza.hu oldalán feltüntetett elérhetőségeken lehetőséget biztosít a Felhasználóknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek az őket érintő adatkezelés részleteiről, mely tájékoztatást Ecostudio az alább rögzített módon és határidőben biztosít.

7. Cookie-k (sütik) használata

7.1 A Felhasználó külön hozzájárulása esetén Ecostudio, a Kártyapláza.hu oldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a Felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfile-okat helyez el a Felhasználó számítógépén ("cookie"). A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése érdekében. Ennek megtörténtéről a Felhasználó értesül a felhasználás során. A cookie-k a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi cookie-k az Ecostudio-hoz kerülnek.

7.2 A Kártyapláza.hu oldalaira történő belépéssel a Felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, Ecostudio kizárólag a Kártyapláza.hu weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket - kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet, erre tekintettel a cookie használata a jelen szabályzat hatálya alá esik, és az alábbi külön rendelkezések vonatkoznak rá.

7.3 A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

7.4 A Kártyapláza.hu által használt cookie-k az úgynevezett munkamenethez használt cookie”, és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

7.5 A 7.2. alatt leírtakra tekintettel, amennyiben a cookie használata következtében olyan adat jut az Ecostudio birtokába, amely személyes adatnak minősül, úgy az ezen adatokra vonatkozó adatkezelés az alábbi szabályok szerint történik:

7.5.1 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: IP cím és a naplófile (egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok)

7.5.2 Az érintettek köre: A Kártyapláza.hu oldalait látogató valamennyi érintett.

7.5.3 Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

7.5.4 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart.

7.5.5 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7.5.6 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.5.7 Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó jóváhagyása minden olyan esetben, amikor arra a Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Ecostudio-nak, mint szolgáltatónak feltétlenül szüksége van (pl. megrendelések teljesítése, a termék kiszállításának nyomon követése).

8. Hírlevél és marketing

8.1 Ecostudio-nak szándékában áll az érintettek külön hozzájárulása esetén kapcsolatfelvételt kezdeményezni közvetlen üzletszerzés illetve reklám céljából. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében mindenkor a felhasználók előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén válik a szolgáltató jogosulttá arra, hogy a fogyasztót reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során megadott elektronikus levélcímen.

8.2 A vonatkozó előzetes és kifejezett, a cél megjelölését is tartalmazó hozzájárulás egyben hozzájárulást jelent a kapcsolattartáshoz (hírlevél, reklámüzenet) feltétlenül szükséges személyes adatok kezeléséhez is.

8.3 Ecostudio nem küld kéretlen reklámüzenetet, a Felhasználó pedig korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok (hírlevél, reklámüzenetek) küldéséről a hírlevélben kapott linken keresztül.

8.4 Az Adatkezelő ebben a körben végzett adatkezelési tevékenysége az alábbi szabályok alapján történik:

8.4.1 Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

8.4.3 z adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az előzetes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozat megadásától annak visszavonásáig. Az adattörlés az ahhoz technikailag szükséges legrövidebb időn belül megtörténik, melyről Ecostudio értesítést küld.

8.4.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Ecostudio munkatársai, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8.4.5 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

9. Adattovábbítás

9.1 Az Adatkezelő a jelen tájékoztatásban körülírt adatkezelési tevékenységet maga végzi, adatfeldolgozási szolgáltatást harmadik személyek részéről nem vesz igénybe, ilyen céllal adatokat harmadik személy részére nem továbbít és semmilyen módon nem tesz elérhetővé. Ugyanakkor a Kártyapláza.hu oldalon elérhető kereskedelmi szolgáltatások teljesítéséhez teljesítési segédeket vesz igénybe, alapvetően azzal a céllal, hogy a Felhasználó által megrendelt terméket a Felhasználóhoz eljuttassa. Ebben a körben megkerülhetetlen a teljesítéshez szükséges adatok továbbítása a teljesítési segédhez, kizárólag a termék Felhasználóhoz történő eljuttatásához, a szállításhoz lebonyolításához elengedhetetlen adatok vonatkozásában és az ahhoz szükséges ideig („Adattovábbítás”).

9.2 Ecostudio az általa forgalmazott termékek vételárának/szolgáltatások díjának Felhasználó általi online teljesítésekor adatot nem kezel, a fizetés közvetlenül a pénzügyi szolgáltató felületén történik, melyhez Ecostudio a saját oldalán közvetlen elérést biztosít.

9.3 Az Adattovábbítás az alábbi feltételek mellett történik:

9.3.1 A továbbított adatok köre: a termék Felhasználóhoz történő eljuttatása érdekében szükséges adatok, általában a Felhasználó neve, szállítási címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, termék megnevezése, fizetendő összeg.

9.3.2 Az érintettek köre: a házhozszállítást megrendelő Felhasználók.

9.3.3 Az adatkezelés célja: A megrendelt termék Felhasználóhoz történő eljuttatása.

9.3.4 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a termék Felhasználóhoz történő eljuttatásáig és az átvételnek a szállító részéről történő visszaigazolásáig tart.

9.3.5 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Az adattovábbítás címzettjei az Ecostudio teljesítési segédei, személyükről Ecostudio a megrendelés alkalmával ad tájékoztatást.

9.3.6 Az Adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve Elker törvény 13/A. § (3) bekezdése.

10. Egyéb adatkezelések

10.1 Amennyiben a Felhasználó, avagy bármely más érintett a Kártyapláza.hu oldallal és az azon elérhető szolgáltatásokkal összefüggésben kapcsolatba lép Ecostudio-val az oldalon megadott elérhetőségek bármelyikén, úgy az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott, az adatkezelés körébe tartozó adatokat (beérkezett e-mailek, sms és telefon-üzeneteket, stb.) Adatkezelő az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

10.2 Az e tájékoztatóban fel nem sorolt egyéb adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

10.3 Az Infotv-ben meghatározott hatósági megkeresés, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Ezesetben Adatkezelő a megkereső hatóság részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

11. Az adatkezelés biztonsága

11.1 Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

11.2 Adatkezelő az adatkezelési műveletek során mindenkor olyan technikai megoldásokat használ, melyek védelmet biztosítanak a jogosulatlan hozzáférés, az adat megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

11.3 Az Adatkezelő biztosítja azt is, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

11.4 A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről; a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

11.5 Az Adatkezelő az adatkezelés során maga gondoskodik arról, hogy az adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, továbbá változatlansága igazolható legyen.

12. Az érintettek jogai

12.1 Az érintett bármikor kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását.

12.2 Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

12.3 Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

12.4 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

12.5 Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatását. A tájékoztatás ingyenes.

12.6 Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

12.7 Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

12.8 Az Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes; ha azt a Felhasználó kéri; ha a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; továbbá ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; valamint ha azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

12.9 Adatfeldolgozó az adat helyesbítéséről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést abban az esetben mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

12.10 Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem kívánja teljesíteni, úgy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az érintett kérelmezővel. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintettet az intézkedés ellen jogorvoslattal élhet.

13. Jogorvoslat és egyéb igények

13.1 Felhasználó közvetlenül az Adatkezelőnél is tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

13.2 Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező érintettet írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

13.3 Amennyiben a Felhasználó/érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

13.4 Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834

Telefon: +36-1-3911400

Telefax: +36-1-3911410

E-mail: [email protected]

Web: http://www.naih.hu

Telefon: +36 -1-391-1400

13.5 Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Infotv. felhatalmazása alapján a Ptk. személyiségi jogok érvényesítésére vonatkozó szabályai szerint az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

14. Tájékoztatás az alkalmazandó jogszabályok köréről

14.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelési tevékenységre az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni:

14.2 az Infotv.

14.3 az Elker törvény, különösen annak 13/A. §-a,

14.4 a 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

14.5 a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, különösen annak 6. §-a;

14.6 a 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;

14.7 a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, különösen annak 155.§-a;

14.8 a 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.